D'Fhís, Ár dTodhchaí

Closed 17 Jan 2022

Opened 20 Oct 2021

Overview

Achoimre

Bunaíodh an Coimisiún um Chánachas agus Leas níos luaithe i mbliana agus is comhlacht neamhspleách é ar chuir an Rialtas cúram air "athbhreithniú a dhéanamh ar an mbealach is fearr is féidir leis an gcóras cánachais agus leasa tacú le gníomhaíocht eacnamaíoch agus athdháileadh ioncaim, agus fostaíocht agus rathúnas méadaithe á gcur chun cinn ag an am céanna ar bhealach athléimneach, cuimsitheach agus inbhuanaithe agus a chinntiú go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ar fáil chun íoc as costais na seirbhísí poiblí agus na dtacaíochtaí sa mheántéarma agus san fhadtéarma." Is féidir teacht ar théarmaí tagartha sonracha an Choimisiúin ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin.

Soláthraíonn an córas cánachais an infheistíocht a dhéanaimid mar shaoránaigh agus mar ghnólachtaí do na seirbhísí poiblí a úsáidimid - ónár mbóithre agus ár ndroichid, go dtí ár n-ospidéil agus ár scoileanna. Níos mó ná áis tiomsaithe ioncaim amháin, is gné bhunúsach de ghaireas an Stáit é córas cánachais náisiúin, a théann i bhfeidhm ar iompar agus a thiomáineann gníomhaíocht eacnamaíoch.

Dóibh siúd atá in aois oibre, feidhmíonn ár gcóras leasa shóisialaigh chun ioncam a chailltear de bharr tréimhsí dífhostaíochta, díobhála, míchumais, breoiteachta nó máithreachais a athsholáthar go sealadach. Agus i gcás nach leor tuilleamh ó fhostaíocht chun bochtaineacht nó eisiamh sóisialta a sheachaint, déanann ár gcóras idirghabháil chun íosráta a sholáthar nach dtitfidh ioncam faoina bhun. Tá ról ríthábhachtach ag ár gcóras leasa shóisialaigh maidir le caillteanas ioncaim tobann a mhaolú, tacú le teaghlaigh agus fostaíocht a spreagadh do dhaoine i ngach cás.

Le chéile, tá na córais chánach agus leasa ríthábhachtach chun aidhmeanna sóisialta agus eacnamaíocha an rialtais a chur i bhfeidhm. Is iad seo na huirlisí is tábhachtaí atá againn chun eangach shábháilteachta a chur ar fáil, chun foráil a dhéanamh d'athdháileadh ioncaim agus chun íoc as riachtanais ár sochaí. Le chéile, cuidíonn na córais chánachais agus leasa linn ár dtodhchaí féin a chruthú. Agus muid ag leanúint ar aghaidh ag tógáil na leaganacha is fearr de na córais seo, cuidíonn sin ní hamháin linn féin ach freisin leis na glúnta atá fós le teacht. Sin é an fáth a mbreithneoidh obair an Choimisiúin an bealach is fearr chun córais chánachais agus leasa atá dea-dheartha, comhleanúnach agus simplí a sholáthar agus chun margadh saothair lánfheidhmiúil inbhuanaithe a áirithiú ar aon dul le cuimsiú gníomhach agus rannpháirtíocht sa tsochaí.

Cuireann doiciméad D'Fhís, Ár dTodhchaí - Comhairliúchán Poiblí faisnéis bhreise ar fáil faoi na príomh-shaincheisteanna sa chomhairliúchán seo.

Cliceáil ar ">>" sa chúinne ar bharr ar thaobh na láimhe deise chun an doiciméad a oscailt, a íoslódáil nó a phriontáil.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Why your views matter

Cén fáth a bhfuil tábhacht le do thuairimí

Is mian linn cloisteáil ón oiread daoine agus is féidir chun a chinntiú go mbeidh réimse éagsúil taithí agus dearcthaí mar bhonn eolais d'fhorbairt thuarascáil an Choimisiúin, atá le teacht i mí Iúil 2022. Ní gá duit a bheith i do shaineolaí ar pholasaí cánach agus/nó leasa chun tuairim luachmhar a bheith agat. Ba mhaith linn cloisteáil ón oiread daoine, grúpaí agus eagraíochtaí agus is féidir agus táimid ag súil le machnamh a dhéanamh ar réimse leathan tuairimí éagsúla agus muid ag leanúint ar aghaidh lenár gcuid oibre an bhliain seo chugainn.

What happens next

Do Fhís, Ár dTodhchaí - tá comhairliúchán poiblí an Choimisiúin um Chánachas agus Leas dúnta anois. Ba mhaith leis an gCoimisiún buíochas a ghabháil le gach duine a chuidigh as a rannchuidiú an-luachmhar leis an bpróiseas tábhachtach seo.

Breithneoidh an Coimisiún na freagraí a gheofar.

Meastar go gcuirfidh an Coimisiún a thuarascáil faoi bhráid an Aire Airgeadais faoi 1 Iúil 2022 tráth nach déanaí

Events

 • Your Vision, Our Future - Open Public Meeting

  From 2 Mar 2022 at 19:00 to 2 Mar 2022 at 21:00

  The Commission wants to hear from as many people, groups and organisation as possible to ensure that a diverse range of experiences and perspectives inform the development of the report of the Commission, which is due to be presented to the Minister for Finance in July 2022.

  You don’t need to be an expert on tax and/or welfare policy for your opinion to be valued.

  We look forward to welcoming you to the Open Public Meetings on either 2 or 9 March 2022. Both meetings will be identical, so please choose whichever date is more convenient to you.

  Register in advance for this webinar:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>

  <h1>HTML Links</h1>

  <p><a href="https://dv4-com.zoom.us/webinar/register/WN_oP9EhLZ6RgG1-IXJAI5avA">Register</a></p>

  </body>
  </html>

  Please note the closing date for registration is Friday 25th February 2022

 • Your Vision, Our Future - Open Public Meeting

  From 9 Mar 2022 at 19:00 to 9 Mar 2022 at 21:00

  The Commission wants to hear from as many people, groups and organisation as possible to ensure that a diverse range of experiences and perspectives inform the development of the report of the Commission, which is due to be presented to the Minister for Finance in July 2022.

  You don’t need to be an expert on tax and/or welfare policy for your opinion to be valued.

  We look forward to welcoming you to the Open Public Meetings on either 2 or 9 March 2022. Both meetings will be identical, so please choose whichever date is more convenient to you.

  Register in advance for this webinar:
  https://dv4-com.zoom.us/webinar/register/WN_tBrGNp1kTkKNRK53OLYBxg

  Please note the closing date for registration is Friday 25th February 2022